Available courses

          ศึกษา  ค้นคว้า  อภิปรายเกี่ยวกับความหมายหลักการอัล-หะดีษอันนะบะวีย์  ความแตกต่างระหว่างอัล-หะดีษกับอัล-กุรอาน หะดีษกุดสีย์กับอัลกุรอานและอัสสุนนะห์กับอัลเคาะบัรและอัล-อะษัร

            ศึกษาบทอัล-หะดีษเกี่ยวกับหะลาลและหะรอม  การระลึกถึงความตาย  การฉ้อโกง  การทำตามสัญญา  คุณลักษณะของผู้ศรัทธา  การฆ่าผู้อื่นโดยอธรรม  การพบสิ่งของผู้อื่น  การแข่งขันประกอบความดีงาม  การทะเลาะเบาะแว้ง  และเอาลียาอุลลอฮฺ 

           เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  มีทักษะในการอ่าน  ท่องจำ  และการเขียนตัวบทหะดีษ  ตระหนักถึงหลักคำสอนของอัล-หะดีษ  และสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้.

              ศึกษา  ค้นคว้า  อภิปราย  และสรุปหลักการอัล-หะดีษ  เกี่ยวกับความหมายอัล-มุตาวาตีร  และอัล-อะห๊าด  ความแตกต่างระหว่างอัล-หะดีษ  อัล-มุตาวาตีร  และอัล-อาหาด  ความหมาย  เฆาะรีบ  อะซีซ  และมัซฮุร  ความแตกต่างระหว่างเฆาะรีบ  อะซีซ  และมัซฮุร 

                ศึกษาบท อัล-หะดีษ  ละหมาดสุนัตฎูหา  ละหมาดสุนัตตะฮัจญุต  ละหมาดสุนัตอิสติคอเราะห์  ละหมาดศพ  การเดินผ่านหน้าผู้ละหมาด  สิทธิของมุสลิม  เกียตรของคนศอและฮฺ  การถือศีลอดวันจันทร์  /  วันพฤหัสบดี  การถือศีลอดวันสีขาว  3  วัน  เงื่อนไขของการเข้าสวรรค์  และการปกปิดวิชาความรู้


ศึกษา  ค้นคว้า  อภิปราย  และสรุปหลักการอัล-หะดีษ  เกี่ยวกับความหมายอัล-มุตาวาตีร  และอัล-อะห๊าด  ความแตกต่างระหว่างอัล-หะดีษ  อัล-มุตาวาตีร  และอัล-อาหาด  ความหมาย  เฆาะรีบ  อะซีซ  และมัซฮุร  ความแตกต่างระหว่างเฆาะรีบ  อะซีซ  และมัซฮุร 

                ศึกษาบท อัล-หะดีษ  ละหมาดสุนัตฎูหา  ละหมาดสุนัตตะฮัจญุต  ละหมาดสุนัตอิสติคอเราะห์  ละหมาดศพ  การเดินผ่านหน้าผู้ละหมาด  สิทธิของมุสลิม  เกียตรของคนศอและฮฺ  การถือศีลอดวันจันทร์  /  วันพฤหัสบดี  การถือศีลอดวันสีขาว  3  วัน  เงื่อนไขของการเข้าสวรรค์  และการปกปิดวิชาความรู้

              เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจมีทักษะในการอ่าน  ท่องจำ  อธิบายความหมาย  ความแตกต่าง  เปรียบเทียบเขียนและแปลความ  ตระหนักถึงความสำคัญของหลักการอัล-หะดีษและอัล-หะดีษ  และสามารถนำหลักการสอนของอัล-หะดีษไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้


คำอธิบายรายวิชา/ภาคเรียนที่  ๑

วิชาภาษามาลายู                                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓                                

รหัส อร  ๒๓๑๐๑                                        เวลา  ๒๐ ชั่วโมง

 ศึกษา อธิบายและสรุป ประโยคบอกเล่า ประสบการณ์ ในการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  เรื่อง ราว
Pengalaman  ประสบการณ์    Kegiatan   กิจกรรม  Tempat Umum   สถานที่สาธารณะ     Pekerjaan   
งาน    Bermain   การเล่น   Kerajinan  งานฝีมือ    Kerja sama     ความร่วมมือ ทางด้านต่างๆ

โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ การปฏิบัติ และสร้างความตระหนักเพื่อให้เกิดทักษะการฟัง
การพูด การอ่านและการเขียน สื่อความหมาย สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง
ความเป็นมาของราชวงค์อับบาซียะ

ระบบการปกครองของราชวงค์อับบาซียะ

ระยะเวลาการปกครองของราชวงค์อับบาซียะ

สาเหตุที่ทำให้คอลีฟะฮ์มุสตะซิมอ่อนแอ

ความตกต่ำของราชวงค์อับบาซียะ

อธิบายคุณค่าและความสำคัญของการป้องกันจากการตั้งภาคีต่ออัลลอฮตามแนวทางของอัลกุรอานและอัลหะดีษ อธิบายความหมายของการศรัทธาที่สมบูรณ์ตามแนวทางของอะฮลิซุนนะฮวัลญะมาอะห์ อธิบายลักษณะของผู้ที่ได้รับการตอบแทนด้วยสรวสวรรค์โดยปราศจากการสอบสวน เชิญชวนสู่การทำความดีห้ามปรามจากความชั่ว สามารถวิเคราะห์แนวทางการรู้จักอัลลอฮของผู้ศรัทธา บนพื้นฐานอัลกุรอานและอัลหะดีษ สามารถเห็นคุณค่าและความสำคัญต่อการป้องกันจากการตั้งภาคีต่ออัลลอฮเห็นความสำคัญและอธิบายคุณลักษณะของผู้ที่เข้าสรวงสวรรค์โดยปราศจากการสอบสวน ตระหนักเห็นคุณค่า และปฏิบัติตนเชิญชวนสู่การทำความดี ห้ามปรามความชั่วและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้         


ศึกษา อธิบาย วิเคราะห์การละหมาดฟัรฎู บอกความหมาย   ความสำคัญของการละหมาดฟัรฎู  ข้อบัญญัติของอิสลามในเรื่องการละหมาดฟัรฎู หลักการ (รูกุ่น) ของการละหมาดฟัรฎู เงื่อนไขของการละหมาดฟัรฎู บอกวิธี เวลาการละหมาดประจำวัน คุณค่า ผลความดีของผู้ที่ละหมาด บทลงโทษของผู้ที่ขาดละหมาดในโลกอาคีเราะฮ์ และศึกษาการละหมาดศุกร์ บอกความหมาย ความสำคัญ บทบัญญัติ และคุณค่าในการละหมาดศุกร์ หลักการและกฎเกณฑ์ การละหมาดศพ วิธีการละหมาดศพ ขั้นตอนการละหมาดศพ รวมทั้งการละหมาดสุนัต ความหมาย ความสำคัญ บทบัญญัติ และเงื่อนไขของการละหมาดสุนัต การละหมาดอิสติคอเราะห์  การละหมาด ดุฮา การละหมาด วิตร ละหมาดตะฮัจยุด  ละหมาดสุนัตรอวาติบ ขอฝน       
  โดยใช้กระบวนการสาธิต ฝึกปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม บรรยาย พร้อมทั้งอภิปราย เพื่อนำความรู้ ความเข้าใจไปใช้ไปปฏิบัติและตระหนักในการประกอบศาสนกิจได้ถูกต้อง                                                              

          

วิเคราะแนวทางการรู้จักอัลลอฮ ของผู้ศรัทธาบนพื้นฐานอัลกุรอานและอัลหะดีษ อธิบายหลักการศรัทธาในพระนามของอัลลอฮ พร้อมหลักฐานยืนยัน อธิบายหลักการศรัทธาในคุณลักษณธของอัลลอฮ บอกประเภทคุณลักษณะของอัลลอฮ อธิบายแนวทางของอะฮลิซุนนะฮวัลญะมาอะห์ ในการศรัทธาต่อพระนาและคุณลักษณะขออัลลอฮ พร้อมหลักฐานยืนยัน อธิบายลักษณะการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ โดยการปัดเป่าและเครื่องรางของขลัง การทำนายโหราศาสตร์ พร้อมหลักฐานยืนยัน อธิบายนิยามและลักษณะของความเป็นญาฮิลียะห์ พร้อมหลักฐานยืนยัน ให้เข้าใจและสามารถนำไปใช้ในการดำรงชีวิตได้คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน สังคมและจริยธรรม

                ช่วงชั้นที่  4  มัธยมศึกษาปีที่  4

                           รายวิชา อัลอัคลาค       รหัส  อค 31101    จำนวน  20 ชั่วโมง / ปี     0.5  หน่วยกิต

                อธิบายความหมายและความสำคัญของการมอบหมายต่ออัลลอฮ์ อธิบายความหมายและความสำคัญของการเยี่ยมเยียน อธิบายความหมายและความสำคัญของการเคารพสิทธิเพื่อนบ้าน อธิบายความหมายและความสำคัญของการหลงตัวเอง อธิบายความหมายและความสำคัญของการประชุม อธิบายความหมายและความสำคัญของการสามัคคี อธิบายความหมายและความสำคัญของเวลา อธิบายความหมายของการคิดร้ายต่อผู้อื่น อธิบายความหมายของการนินทาคำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ศาสนาอิสลาม

ช่วงชั้นที่  4  มัธยมศึกษาปีที่  4

                            รายวิชา อัลฟิกห์       รหัส  อฟ 31101    จำนวน  40 ชั่วโมง / ปี     1.0  หน่วยกิต

                ปฏิบัติการละหมาดตามบทบัญญัติอิสลาม ปฏิบัติการจัดการญานาซะฮ์ตามบทบัญญัติอิสลาม ปฏิบัติการอิอติกาฟตามบทบัญญัติอิสลาม ปฏิบัติการจับจองฟื้นฟูที่ดินรกร้างตามบทบัติญัติอิสลามได้อย่างถูกต้อง ปฏิบัติการมูฏอรอบะฮ์ตามบทบัญญัติอิสลาม ปฏิบัติศาสนกิจตามบทบัญญัติอิสลามในอัซซุนนะฮ์ ตระหนัก เห็นคุณค่า และชื่นชมในหลักศาสนบัญญัติ 


การทำความรู้จักบานีอุมัยยะฮ์

การปกครองของบานีอุมัยยะฮ์

ศาสนาอิสลามในอยุธยา

       

ศึกษา ค้นคว้าบทอัลหะดีษเกี่ยวกับ  ความยำเกรง  ความสัจจริง  ความฉลาด  ความซื่อสัตว์  การเสียสละใจบุญ  มารยาทในการละหมาด  ดุอาอฺจากผู้ถูกข่มเหง  ใครคือผู้ล้มละลาย  ใครคือเพื่อนแท้  สี่คำถามที่ต้องตอบ  การลักขโมย  การอิจฉาริษยา  และการนินทา   ศึกษาองค์ประกอบของตัวบทหะดีษ  ตัวบทหะดีษ(المتن)   สายรายงาน(السند)   ผู้บันทึก(الراوي)     เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจมีทักษะในการ อ่าน  ท่องจำ  อธิบายความหมาย  ตระหนักถึงความสำคัญของอัลหะดีษ  และสามารถนำหลักคำสอนของอัลหะดีษไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้


คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
อค. 23101 อัคลาก                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ อิสลามศึกษา
ชั้นอิสลามศึกษาตอนกลางปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1         เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต
ศึกษา อธิบายความหมาย ความสำคัญของอัลกุรอาน มัสยิด สิทธิต่อเพื่อนบ้าน ปฏิบัติตนตามมารยาท
แบบอย่างจากบรรดานบี หรือศอลิฮีนเกี่ยวกับมารยาทต่ออัลกุรอาน มัสยิด เพื่อนบ้าน เข้าใจจริยธรรมอิสลาม
และสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาตน บำเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัว สังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุขยึดมั่นและปฏิบัตจริยธรรมอิสลามในการดำเนินชีวิต

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน อม 22101  ภาษามลายู      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา
ระดับอิสลามศึกษาตอนกลางปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1             จำนวนคาบ 20 ชั่วโมง   0.5 หน่วยกิต

ศึกษา อธิบาย วิเคราะห์และฝึกทักษะกระบวนการต่างๆในการเขียนจดหมาย บทความ  และเรื่องสั้น อ่านสุภาษิต กลอน และเรื่องสั้นตรงตามทักษะที่กำหนด

โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษาเกี่ยวกับการฟัง ดู พูด อ่าน  และเขียน  ให้มีความรู้ ความเข้าใจและใช้ภาษามลายูในการสื่อสาร

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ  เห็นถึงคุณค่าและภาคภูมิใจของการใช้ภาษามลายูในการเรียนรู้ สื่อความหมาย ตลอดจนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้      


คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  อม 21101 ภาษามลายู   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา                                       
ระดับอิสลามศึกษาตอนกลางปีที่
1 ภาคเรียนที่
1   เวลา 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษา อธิบาย วิเคราะห์และฝึกทักษะกระบวนการต่างๆในการเรียนรู้ ที่เกี่ยวกับ รูปแบบการเขียนเรียงความ บทความ และการย่อเรื่อง การใช้คำสรรพนาม ลักษณะนาม คำนำหน้านามตามกาลเทศะ การใช้คำกริยาชนิดต่างๆ และเครื่องหมายการอ่าน

โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษาเกี่ยวกับการฟัง ดู พูด อ่าน  และเขียน  ให้มีความรู้ ความเข้าใจและใช้ภาษามลายูในการสื่อสาร เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเห็นถึงคุณค่าและภาคภูมิใจของการใช้ภาษามลายูในการเรียนรู้ สื่อความหมาย  ตลอดจนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้      


ศึกษาอาณาจักรและอารยธรรมอิสลามสมัยราชวงศ์อุมัยยะฮฺ ฮ.ศ. ๔๑-๑๓๒  
อาณาจักรและอารยธรรมอิสลามสมัยราชวงศ์อับบาซียะฮฺ ฮ.ศ. ๑๓๒-๕๖๕ อาณาจักรและอารยธรรมอิสลามสมัยราชวงศ์           อุษมานียะฮฺ  ฮ.ศ. ๖๕๗-๑๓๒๘   อาณาจักรและอารยธรรมอิสลาม สมัยราชวงศ์ต่าง
ๆในอียิปต์  สเปนและลุ่มน้ำไทกรีส-ยูเฟรติส
โลกมุสลิมยุคปัจจุบัน ประเทศมุสลิม องค์กรมุสลิม มุสลิมในทวีปต่างๆมรดกทางวิชาการ
ฯลฯ แนวคิดทางปรัชญาอิสลาม ความหมายและขอบข่ายของปรัชญา ที่มาของปรัชญาอิสลามความสัมพันธ์ของปรัชญาอิสลามกับศาสตร์ต่าง ๆ

คำอธิบายรายวิชา/ภาคเรียนที่  1
 วิชาภาษาอาหรับ           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓   รหัส อร  ๒๓     ๑๐๑       เวลา  ๒๐ ชั่วโมง 
ศึกษา อธิบายและสรุป ประโยคบอกเล่า ฉันไปโรงเรียน (إذهب إلى المدرسة)  ฉันละหมาดที่มัสยิด(أصلي في المسجد)
การออกเสียงและสะกดคำ
 อ่าน เขียน บอกความหมายของคำตรงกันข้าม(الكلمات المتضادة) จำแนกประเภทของคำ (الكلمات) คำนาม(أنواع الاسم)  
คำนามที่เป็นเอกพจน์ (المفرد) คำนามที่เป็นทวิพจน์ (المثنى) คำนามที่เป็นพหุพจน์ (الجمع) คำกริยา (أنواع الفعل) และการผันคำกริยาที่เป็นอดีตกาล(الماضي)
คำกริยาที่เป็นปัจจุบัน(المضارع)คำกริยาที่เป็นคำสั่ง(الأمر)คำบุพบท(الحرف) คำสรรพนาม(الضمائر) สรรพนามบุรุษที่ ๑ (ضميرالمتكلم)  สรรพนามบุรุษที่ ๒  
(ضميرالمخاطب) สรรพนามบุรุษที่ ๓ (ضميرالغائب)การใช้คำกริยากับคำสรรพนาม(الأفعال والضمائر) รู้จักโครงสร้างของประโยค ที่ขึ้นต้นด้วยคำนาม (جملة اسمية
ประโยคที่ขึ้นต้นด้วยคำกริยา (جملة فعلية) วลี (شبه الجملة) สามารถสนทนาโดยใช้ประโยคสั้นๆเกี่ยวกับประโยคบอกเล่าและประโยคปฏิเสธ

กระบวนการฟัง พูด อ่าน และเขียน มีทักษะและเห็นคุณค่า ในการใช้ภาษาอาหรับเพื่อการเรียนรู้ สื่อความหมาย ค้นคว้าบทบัญญัติ ของศาสนาอิสลามอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ

รู้และเข้าใจในหลัก แลบทบัญญัติอิสลามเกี่ยว การทำอากีเก๊าะ การทำกุรบัน

    ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปเกี่ยวกับน้ำเสียงและความรู้สึกของผู้พูด การสนทนา การชี้แจง คำบรรยาย คำแนะนำ สารสนเทศ คู่มือต่างๆ สื่อข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์และเหตุการณ์ของตนเองและทั่วไป การประพันและการอ่านบทร้อยแก้วร้อยกรองและบทกวี การวิจารณ์และวิเคราะห์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์อิสลาม  

คำอธิบายรายวิชา

 อัต-ตารีค (ศาสนประวัติ) เรียนรู้ในชีวประวัติของนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เศาะหาบะฮฺและผู้เสียสละที่ทรงคุณูปการอย่างอเนกอนันต์ในโลกอิสลาม อาณาจักรและอารยธรรม ของโลกอิสลามที่เป็นมรดกโลก เพื่อเป็นคติเตือนใจและนำคุณลักษณะต่าง ๆ มาเป็นแบบอย่าง ในการดำเนินชีวิต              ศึกษา อธิบาย นิยาม ของเตาฮีด) (تعريف التوحيدพร้อมหลักฐานยืนยันจากบทบัญญัติ เนื้อหาของเตาฮีด        (القرأن والتوحيد) พร้อมหลักฐานยืนยันจากบทบัญญัติ ความสำคัญของเตาอีด ประเภทของเตาฮีด) (اقسام التوحيدพร้อมหลักฐานยืนยันจากบทบัญญัติ  เตาฮีด อัรรุบูบียะฮ เตาฮีด อัลฮูลูอียะฮ เตาฮีด อัลอัสมาอและอัสซีฟาต ความหมายกะลิมะตุลอิคลาส)  (لااله الااللهความหมายของการปฎิเสธต่อสิ่งที่ถูกกราบไว้นอกเหนือจากอัลลอฮและการศรัทธาต่ออัลลอฮ)  ( الكفربالطاغوت والايمان باللهนิยามการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ (تعريف الشرك)พร้อมหลักฐานยืนยันจากบทบัญญัติ ประเภทการตั้งภาคีต่ออัลลอฮและหลักฐานอ้างอิง 

              โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้ ความเข้าใจ กระบวนปฎิบัติเพื่อให้เกิดความรู้ เห็นคุณค่า ความสำคํญ สามารถปฎิบัติตามหลักการศาสนา มีคุณธรรม จริยธรรม และนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตในสังคมอย่างสงบสุข

              คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน สังคมและจริยธรรม

     ช่วงชั้นที่  4  มัธยมศึกษาปีที่  6

                     รายวิชา อัลอัคลาค       รหัส  อค 33101    จำนวน  20 ชั่วโมง / ปี     0.5  หน่วยกิต

                อภิปรายความหมายและความสำคัญของการละอายต่อบาป อธิบายความหมายของการปกปิดความลับ อธิบายความหมายการพูดจาปราศรัย อธิบายความหมายของอธรรม บอกความหมายของผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรม บอกความหมายของความเป็นพี่น้องกันของมุสลิม อธิบายความหมายและความสำคัญของการตักเตือนซึ่งกันและกันในอิสลาม อธิบายความหมายความสำคัญของความรอบคอบ วิเคราะห์ความหมายและความสำคัญของการเคารพต่อบรรดามุสลิม อธิบายความหมายและความสำคัญของความภาคภูมิใจในความเป็นมุสลิม

คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ศาสนาอิสลาม ช่วงชั้นที่  4  มัธยมศึกษาปีที่  6

                       รายวิชาอัลฟิกห์  รหัส  อฟ 33101 จำนวน  40 ชั่วโมง / ปี  จำนวน 1.0  หน่วยกิต

                ตระหนักถึงผลกระทบของการแต่งงานมุตอะฮ์ ตระหนักถึงผลกระทบของการอีลาอ์ ตระหนักถึงผลกระทบการหย่า ตระหนักถึงผลกระทบซิฮาร ปฏิบัติเกี่ยวกับอิดดะห์ตามบทบัญญัติอิสลาม ปฏิบัติเกี่ยวกับกีศอสตามบัญญัติอิสลาม ตระหนักถึงผลกระทบจากญินาญาต ปฏิบัติเกี่ยวกับตะอ์ซีรตามบทบัญญัติอิสลาม ปฏิบัติเกี่ยวกับญิฮาดตามบทบัญญัติอิสลาม ตระหนัก เห็นคุณค่า และชื่นชมในบทบัญญัติเกี่ยวกับการตายชะฮีด


คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน สังคมและจริยธรรม

                ช่วงชั้นที่  4  มัธยมศึกษาปีที่  5

                      รายวิชา อัลอัคลาค       รหัส  อค 32101    จำนวน  20 ชั่วโมง / ปี     0.5  หน่วยกิต

                อภิปรายความหมายและความสำคัญของความพอเพียง อธิบายความหมายและความสำคัญของความอดทน อธิบายความหมายความสำคัญและคุณค่าของความซื่อสัตย์สุจริต อภิปรายความหมายความสำคัญของการกลับใจ อภิปรายความหมายความสำคัญของความรักต่ออัลลอฮ์ อภิปรายความหมายความสำคัญของความรักต่อรอซูล อธิบายความหมายความสำคัญของการกตัญญูต่อบิดามารดา อธิบายความหมายความสำคัญของการช่วยเหลือกันในสิ่งที่ดีและยำเกรงต่ออัลลอฮ์ อธิบายความหมายความสำคัญของการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเครือญาติ

                            

ศึกษา ค้นคว้าบทอัลหะดีษเกี่ยวกับ  การตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺ  ความละอาย  การให้อภัย  การสำรวมตน  การอาบน้ำวาญิบ  โลกอาคิเราะฮฺ  วิญญาณ  (รูหฺ)  มารยาทในการเยี่ยมเยียนผู้ป่วย  การกระทำบิดอะฮฺ  สิ่งที่เป็นชุบฮะฮฺ  และสิ่งที่ต้องห้าม

ศึกษา ค้นคว้าชนิดของหะดีษ  หะดีษเศาะเหี้ยะ (الصحيح) หะดีษหะสัน(ألحسن)  หะดีษเฏาะอีฟ (الضعيف)  เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจมีทักษะในการอ่าน ท่องจำอธิบายความหมาย ตระหนักถึง ความสำคัญของอัลหะดีษ  และสามารถนำหลักคำสอนของอัลหะดีษ  นำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้

เข้าใจกระบวนการฟัง อ่าน เห็นคุณค่าและมีทักษะในการอ่านอัลกุรอ่าน เรียนรู็ฃ้ค้นคว้าตีความ

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

อค 21101  อัล-อัคลาก                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมและจริยธรรม

ระดับอิสลามศึกษาตอนกลางปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1                  เวลา 20 ชั่วโมง   จำนวน  0.5  หน่วยกิต

            ศึกษา ค้นคว้า สังเกตและอภิปราย หลักฐานจากอัล-กุรอานและอัลหะดีษถึงความสำคัญของจริยธรรมอิสลามในเรื่อง การทักทาย (สลาม) มารยาทการเข้าห้องน้ำ มารยาทในที่ประชุม การรักษาความสะอาด และมารยาทในห้องเรียน        

1.o หน่วยกิจ 80 ช.ม ต่อปี

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา     ฝึกทักษะการฟังน้ำเสียง แสดงความรู้สึก-คำบรรยาย-สาระสนเทศ-การตีความ-อัลกุรอาน/วิธีการรายงาน-ประสบการณ์--บทกวี  -ร้อยกลอง- ร้อยแก้ว –กระบวนการเขียน--หลักการเขียน-หลักการอธิบาย-การชี้แจง-การแสดงความคิดเห็น/-กระบวนการทางภาษาเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจการเรียนรู้ การค้นคว้าโดยใช้ภาษาอาหรับเป็นเครื่องมือ..


คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

อค 22101    อัลอัคลาค     กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมและจริยธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1  เวลา 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษา  อธิบาย บอกความหมาย ความสำคัญ เกี่ยวกับมารยาทในการเข้าห้องน้ำและออกจากห้องน้ำ  การประชุม การอยู่ร่วมกันในที่ประชุม การเยียมเยียน การสนทนา ดุอาอฺต่างๆ

        โดยใช้กระบวนการเกี่ยวกับการฟัง พูด อ่าน สาธิตมารยาทในการเข้าห้องน้ำ  การประชุม การอยู่ร่วมกันในที่ประชุม การเยียมเยียน การสนทนา ดุอาอฺต่างๆเพื่อนำความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติต่อการพัฒนาตน บำเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัว สังคมและสิ่งแวดล้อมพร้อมกับตระหนักถึงการมีมารยาทและการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข
ศึกษา ค้นคว้า อธิบายวิเคราะห์และสรุปเกี่ยวกับความหมายเตาฮีดอัลอัซมาอฺและซีฟาตามแนวทาง ของอัลกุรอานและอัลซุนนะฮฺ การตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺ การพัฒนาพฤติกรรมแห่งความศรัทธาตามแนวทางของอัลกุรอ่านและอัลซุนนะฮฺ การยึดมั่นในหลักการศรัทธาบนพื้นฐานของความเป็นเหตุและผล หลักการศรัทธาและผลของการศรัทธาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมหลักฐานยืนยันจากบทบัญญัติ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความหมายเตาฮีดอัลอัซมาอฺและซีฟาตามแนวทาง ของอัลกุรอานและอัลซุนนะฮฺ

คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ศาสนาอิสลาม ช่วงชั้นที่  4  มัธยมศึกษาปีที่  5

                                     รายวิชาอัลฟิกห์  รหัส  อฟ 32101 จำนวน  40 ชั่วโมง / ปี 1.0  หน่วยกิต

                ปฏิบัติการมอบฉันทะตามบทบัญญัติอิสลาม ปฏิบัติการออมตามบทบัญญัติอิสลาม ปฏิบัติการหุ้นส่วนตามบทบัญญัติอิสลาม ปฏิบัติตามข้อตกลงในการดูแลผลผลิตตามบทบัญญัติอิสลาม ปฏิบัติการยกให้ตามบทบัญญัติอิสลาม ปฏิบัติสาธารณกุศลตามบทบัญญัติอิสลาม ปฏิบัติการทำพินัยกรรมตามบทบัญญัติอิสลาม ตระหนักถึงผลกระทบของการแต่งงานมุหัลลิล หลักเลี่ยงการแต่งงานมุหัลลิล


ศึกษา ค้นคว้า อธิบายและสรุปเกี่ยวกับเตาฮีดอัลอุลูฮียะฮ หลักการ และการตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺ การสิ้นสภาพการเป็นมุสลิม การนำพฤติกรรมแห่งความศรัทธา การยึดมั่นในอัลกุรอ่านและอัลซุนนะฮฺ หลักการศรัทธาและผลของการศรัทธาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมพร้อมหลักฐานยืนยันจากบทบัญญัติ 

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเตาฮีดอัลอุลูฮียะฮ หลักการ และการตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺ การสิ้นสภาพการเป็นมุสลิม การนำพฤติกรรมแห่งความศรัทธา การยึดมั่นในอัลกุรอ่านและอัลซุนนะฮฺ หลักการศรัทธาและผลของการศรัทธาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมพร้อมหลักฐานยืนยันจากบทบัญญัติ และสามารถนำความรู้ความเข้าใจไปใช้ในชีวิตประจำวันได้


1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการอ่านอรรถาธิบาย  และหลักการอรรถาธิบายของอัลหะดิษและสามารถวิเคราะห์เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิต

2. เห็นคุณค่าและความภูมิใจในความสำคัญของการอ่านการเขียนและการท่องจำอัล หะดิษสามารถนำคำสอนและแก้ปัญหาครอบครัว
สังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

3. มีทักษะและความกระตือรือร้นในการอ่านการเขียนการท่องจำอรรถาธิบายและอภิปรายคำสอนเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติศาสนกิจและกิจกรรมอื่นด้วยความซาบซึ้งศึกษาค้นคว้า อธิบาย อภิปราย และสรุปเกี่ยวกับ นากีเราะฮ์-มะรีฟะฮ์  อัลอาลำ  มะรีฟะฮ์ด้วยอาลิฟ-ลามอัดดอมีร ดอมีรอัลมุนฟาซิล  ดอมีรอัลตุตตาซิล  ดอมีรมุสตาติร อีเส็มเมาสุล  อีเส็มอีชารัตโดยใช้กระบวนการการเรียนรู้  การสืบค้นข้อมูล  การอภิปราย  การวิเคราะห์  การเปรียบเทียบ  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการเรียนรู้ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  และนำหลักคำสอนมาใช้ในชีวิตประจำวัน


ศึกษาค้นคว้า อธิบาย อภิปราย และสรุปเกี่ยวกับ นากีเราะฮ์-มะรีฟะฮ์  อัลอาลำ  มะรีฟะฮ์ด้วยอาลิฟ-ลามอัดดอมีร ดอมีรอัลมุนฟาซิล  ดอมีรอัลตุตตาซิล  ดอมีรมุสตาติร อีเส็มเมาสุล  อีเส็มอีชารัตโดยใช้กระบวนการการเรียนรู้  การสืบค้นข้อมูล  การอภิปราย  การวิเคราะห์  การเปรียบเทียบ  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการเรียนรู้ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  และนำหลักคำสอนมาใช้ในชีวิตประจำวัน


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1    เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษาความรู้และวิเคราะห์ในเรื่องการเพิ่มพูนความสามารถในการเคลื่อนไหว และกีฬาไทยและกีฬาสากล
โดยใช้กระบวนการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ลงมือฝึกปฏิบัติทั้งแบบกลุ่มและแบบเดี่ยว
บันทึกผลจากการปฏิบัติ เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์และออกแบบหรือสร้างทางเลือกเพื่อนำไปพัฒนาการปฏิบัติให้ดีขึ้นกว่าเดิม


รายวิชาพื้นฐาน
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โดยใช้เวลาเรียน ระดับชั้นละ 20 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต

  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เวลา ๖๐ ชั่วโมง         จำนวน ๑.๕  หน่วยกิต 

            ศึกษาเรื่อง การเผยแผ่และการนับถือพระพุทธศาสนาของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก วิเคราะห์ความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมโลก การสัมมนาพระพุทธศาสนากับเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้คำอธิบายรายวิชา        

 ประวัติศาสตร์สากล            กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6            เวลา 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษาและวิเคราะห์เรื่อง อารยธรรมของโลกในยุคโบราณ และปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอารยธรรมของโลก วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของมนุษยชาติ จากเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น วิเคราะห์สถานการณ์ของโลก ในคริสต์ศตวรรษที่ 21 เกี่ยวกับปัญหาด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม และผลกระทบที่ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

          

คำอธิบายรายวิชา

ส .ประวัติศาสตร์   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6   เวลา ๒๐ ชั่วโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษาเรื่องเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ เพื่อเชื่อมโยงเหตุการณ์และวิเคราะห์หลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง วิเคราะห์องค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ วิเคราะห์ประเด็นสำคัญ­เกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญ­ทางประวัติศาสตร์ เพื่อค้นคว้าหาข้อเท็จจริง ศึกษาเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีความสำคัญ­ต่อประวัติศาสตร์ของชาติไทยศึกษาประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญ­ในประวัติศาสตร์ที่มีผลงานต่อการสร้างสรรค์วัฒนธรรม-ไทย วิเคราะห์ภูมิปัญญ­­าไทยและปัจจัยที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ภูมิปัญญ­­าไทย รวมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญ­­าไทยให้ดำรงอยู่ต่อไป

            รวมทั้งหมด 7 ตัวชี้วัด


 ส 33101หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและการดำเนินชีวิตในสังคม
ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6     เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1 หน่วยกิต
 ศึกษาเรื่อง การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์ และนำเสนอภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
ในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพในประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ 
วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพ ซึ่งทำให้เกิดปัญหาและภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก 


คำอธิบายรายวิชา

 ส 31101หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและการดำเนินชีวิตในสังคม    ศาสนา และวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6      เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1 หน่วยกิต

ศึกษาเรื่องโครงสร้างทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การแก้ปัญหา และแนวทางการพัฒนาสังคม วิเคราะห์วัฒนธรรมไทย  เพื่อศึกษาแนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมและวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมสากล วิเคราะห์ และปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  ประเทศชาติ และสังคมโลกเพื่อความสงบสุขในสังคม ประเมินสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยและสังคมโลกวิเคราะห์การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของพลเมืองดี เพื่อให้ดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก

ศึกษา วิเคราะห์ การสังคายนา การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย ความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสภาพแวดล้อมในสังคมไทย รวมทั้งการพัฒนาตนและครอบครัว พุทธประวัติ ตั้งแต่ประสูติจนถึงบำเพ็ญทุกกรกิริยา ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา พระเจ้าอโศกมหาราช พระโสณะและพระอุตตระ บุคคลที่เป็นแบบอย่างด้านศาสนสัมพันธ์ ชาดกในเรื่อง อัมพชาดก ติตติรชาดก ประพฤติตามแบบอย่างการดำเนินชีวิต และข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างในจังหวัดเชียงราย ความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสภาพแวดล้อมในสังคมไทยรวมทั้งการพัฒนาตนและครอบครัว ความจำเป็นที่ทุกคนต้องเรียนรู้ศาสนาอื่นๆ ปฏิบัติตนต่อศาสนิกชนในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมของกลุ่มประชาคมอาเซียน

คำอธิบายรายวิชา

ส  ๓๒๐๑ เศรษฐศาสตร์    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6      เวลา ๔๐ ชั่วโมง  จำนวน 1 หน่วยกิต

          ศึกษาเรื่องหลักเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการกำหนดราคา และค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจ ผลดีผลเสียของระบบเศรษฐกิจแบบต่าง ๆ ตลาดและประเภทของตลาด ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งการนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ศึกษาระบบสหกรณ์ที่มีบทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนและประเทศ วิเคราะห์ปัญ¬หาทางเศรษฐกิจในชุมชนและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ศึกษาและวิเคราะห์การเงิน การธนาคารการคลัง และงบประมาณการจัดการเรื่องรายได้ รายจ่ายของรัฐบาล ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เพื่อนำไปสู่การร่วมมือและพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจ


ความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของงานทัศนศิลป์และสิ่งแวดล้อม
หลักการออกแบบและการจัดองค์ประกอบให้มีเอกภาพ การวาดทัศนียภาพ
เอกภาพและความกลมกลืนในงานปั้นและงานสื่อผสม การออกแบบรูปภาพ
สัญลักษณ์ งานกราฟิก การประเมินงานทัศนศิลป์  ทัศนศิลปืไทย การสร้าง
งานศิลปะไทยและวัฒนธรรมต่างๆ

     ศึกษาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย การนำเสนอและแบ่งปันข้อมูลสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอ การนำเสนอและแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย จริยธรรม จรรยาบรรณ และกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีกับชีวิตประจำวัน และผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่าง ๆ 

      เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะการคิดเชิงคำนวณ การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รักษาข้อมูลส่วนตัว และการสื่อสารเบื้องต้นในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนนำความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ และนำเทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึ้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และการดำรงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหาและการจัดการทักษะในการสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจ และเป็นผู้ที่มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์


              ศึกษา  ทดลอง  อภิปรายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ  อุตสาหกรรม  ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถนำมาเป็นวัตถุดิบของอุตสาหกรรมได้  ดินและผลิตภัณฑ์จากดิน  ป่าไม้  น้ำ   แหล่งพลังงานไฟฟ้า  การผลิตพลังงานไฟฟ้าสำหรับชุมชน  การส่งพลังงานไฟฟ้า   การใช้พลังงานไฟฟ้า  เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า

            จัดการเรียนรู้โดยการฝึกปฏิบัติจริง  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การนำความรู้ความคิด  ทักษะและกระบวนการไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ  และนำไปใช้อย่างสร้างสรรค์ในชีวิตประจำวัน   รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  มีความรับผิดชอบ  มีความเพียรพยายามและมีวิจารณญาณ  ใช้การวัดผลและการประเมินผลอย่างหลากหลาย  ประเมินตามสภาพความเป็นจริง  ครอบคลุมทักษะทั้งด้านความรู้   กระบวนการคุณธรรม   จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์


        ศึกษาขั้นตอนการทำโครงการ โดยการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะจากศาสตร์ต่างๆ รวมทั้งทรัพยากร ในการสร้างหรือพัฒนาชิ้นงานหรือวิธีการ เพื่อแก้ปัญหาหรืออำนวยความสะดวก ในการทำงาน

        ปฏิบัติการทำโครงงานออกแบบเทคโนโลยี และนำเสนอโครงงาน อย่างน้อย 1 โครงงาน

        เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และการดำรงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถ ในการแก้ปัญหา และเป็นผู้ที่มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์

วิชาฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
จำนวน 1.5 หน่วยกิต  เวลา 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน

1. ว 2301  วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม (โครงงานวิทยาศาสตร์ )  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      ภาคเรียนที่  1  เวลาเรียน 20  ชั่วโมง    จำนวน   0.5 หนวยกิจ

ศึกษา วิเคราะห์ ทำกิจกรรม สร้างแรงบันดาลใจ ในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ลักษณะสำคัญของโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทต่างๆ การเริ่มต้นทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ด้วยการตั้งคำถามและการสืบค้นข้อมูล การวางแผนและการออกแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ การเขียนเค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์ การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ การเขียนรายงาน และการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่รู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

       ศึกษา วิเคราะห์แนวคิดหลักของเทคโนโลยี  การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นและความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น  ออกแบบ  สร้าง หรือพัฒนาผลงานสำหรับแก้ปัญหาที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการบริการ  โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม  ซึ่งใช้ความรู้  ทักษะ และเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก  ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย คำนำถึงทรัพย์สินทางปัญญา  มีการใช้ซอฟแวร์ช่วยในการออกแบบและนำเสนอผลงาน สามารถออกแบบ สร้างผลงาน โดยใช้กระบวนการแบบเชิงวิศวกรรม เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเห็นคุณค่า และใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและปลอดภัย

ศึกษาเกี่ยวกับวัฎจักรชีวิตแบบสลับของพืชดอก กระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เพศเมียและการปฏิสนธิของพืชดอก การเกิดโครงสร้างของเมล็ดและผล ศึกษาชนิดและลักษณะของเยื้อเยื่อพืช โครงสร้างภายในของราก ลำต้น และใบของพืช

                                           

ว21101  วิทยาศาสตร์ 1     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    ภาคเรียนที่ 1          เวลา  60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ว21101  วิทยาศาสตร์ 1     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    ภาคเรียนที่ 1          เวลา  60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต
      

ศึกษาลักษณะการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย แรงกับการสั่นของมวลติดปลายสปริงและลูกตุ้มอย่างง่าย ความถี่ธรรมชาติและการสั่นพ้อง 

ตัวชี้วัดในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้แก่

  1. คาดการณ์แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นโดยพิจารณาจากสาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ตัดสินใจเลือกเทคโนโลยี โดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม
  2. ระบุปัยหาหรือความต้องการในชุมชนหรือท้องถิ่น สรุปกรอบของปัยหา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
  3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จำเป็นภายใต้เงื่อนไขและทรัพยากรที่มีอยู่ นำเสนอแนวทางการแก้ปัยหาให้ผู้อื่นเข้าใจ วางแผนขั้นตอนการทำงานและดำเนินการแก้ปัยหาอย่างเป็นขั้ตอน
  4. ทดสอบ ประเมิน และอธิบายปัยหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น  ภายใต้กรอบเงื่อนไข พร้อมทั้งหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และนำเสนอผลการแก้ไข
  5. ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้า และอิเล้กทรอนิกส์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  และปลอดภัย

ศึกษาการออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้แนวคิดเชิงนามธรรมเพื่อแก้ปัญหาหรืออธิบายการทำงานที่พบในชีวิตจริง การออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการใช้ตัวแปร เงื่อนไข วนซ้ำ การออกแบบอัลกอริทึม เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์อย่างง่าย การเขียนโปรแกรมโดยใช้ซอฟต์แวร์ Scratch, python, java และ c เป็นต้น  ศึกษาการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ประมวลผล สร้างทางเลือก ประเมินผล ตลอดจนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย การจัดการอัตลักษณ์ การพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา ใช้สื่อและแหล่งข้อมูลตามข้อกำหนดและข้อตกลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ


  1. 31104    วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ)         กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
  2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6               ภาคเรียนที่ 1       เวลา   20   ชั่วโมง      จำนวน   0.5    หน่วยกิต  

รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โดยใช้เวลาเรียน ระดับชั้นละ 40 ชั่วโมง จำนวน 1 หน่วยกิต

ศึกษาคุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต  ขอบข่ายของวิชาชีววิทยา  การนำวิชาชีววิทยาไปใช้ประโยชน์  ฝึกวิเคราะห์กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ศึกษาการทำงานและการใช้กล้องจุลทรรศน์  ทำปฏิบัติการศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์   การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์  การเจริญเติบโตของเซลล์  การแบ่งเซลล์  ศึกษาการเปลี่ยนสภาพของเซลล์  และการจัดระบบภายในร่างกาย

เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา 40 ชั่วโมง

คำอธิบายรายวิชา

ท ๒๓๑๐๑,ท๒๓๑๐๒ ภาษาไทย                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓                                                                      เวลาเรียน ๑๒๐ ชั่วโมง                                                                                                                                               

            ศึกษาและจำแนกการใช้คำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย วิเคราะห์โครงสร้างประโยคซับซ้อน วิเคราะห์ระดับภาษา ใช้คำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ อธิบายความหมายคำศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ แต่ง

บทร้อยกรอง อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วร้อยกรองได้ถูกต้อง ระบุความแตกต่างของคำที่มีความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย ระบุใจความสำคัญและรายละเอียดของข้อมูลที่สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน อ่านเรื่องต่าง  ๆ  แล้วเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก ย่อความ วิเคราะห์ วิจารณ์และประเมินเรื่องที่อ่าน โดยใช้กลวิธีการเปรียบเทียบ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ดีขึ้น ประเมินความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้สนับสนุนในเรื่องที่อ่าน วิจารณ์ความสมเหตุสมผล การลำดับความและความเป็นไปได้ของเรื่อง วิเคราะห์เพื่อแสดงความคิดเห็นโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ตีความและประเมินคุณค่าแนวคิดที่ได้จากงานเขียนอย่างหลากหลาย เพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต


  ศึกษาหลักการอ่านออกเสียงทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง    สรุปใจความสำคัญ     ระบุเหตุผลจากเรื่องที่อ่าน  อธิบายคำ  เปรียบเทียบ    ตีความคำยากในเอกสารวิชาการ    คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด    เขียนสื่อสาร  บรรยาย  เรียงความ  ย่อความ  พูดสรุปใจความสำคัญ  พูดแสดงความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์   เล่าเรื่องย่อ   อธิบายลักษณะของเสียงในภาษาไทย   การสร้างคำประสม    คำซ้ำ    คำซ้อน    คำพ้อง     คำราชาศัพท์   วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค    สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน    วิเคราะห์และอธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน 

                โดยใช้กระบวนการทางภาษา   กระบวนการอ่านคิดวิเคราะห์   การสืบค้นความรู้   การจดบันทึก  ใช้ความสามารถในการคิด  การอภิปราย  การแสดงความคิดเห็น  การลงความคิดเห็น  การตีความ  การสรุปความ  ฝึกทักษะการอ่านและการเขียน  การฟังการดูและการพูด  เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจในการเรียนรู้  ใช้ความสามารถในการสื่อสารกับผู้อื่นให้เข้าใจตรงกัน  เห็นคุณค่าของภาษาไทย 

เพื่อให้เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีมารยาทในการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การดูและการพูด  เห็นคุณค่าภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติ  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  ภาคภูมิใจในภาษาไทย  และรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ    เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาให้เกิดประโยชน์ในชีวิต 

 


คำอธิบายรายวิชา

ท ๓๓๑๐๑ ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง จำนวน ๑ หน่วยกิต

ศึกษาและฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้อย่างถูกต้องไพเราะ และเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน ตีความ แปลความ และขยายความเรื่องที่อ่าน วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่อ่านในทุก ๆ ด้านอย่างมีเหตุผล คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านและประเมินค่าเพื่อนำความรู้ความคิดไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต วิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็น โต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน และเสนอความคิดใหม่อย่างมีเหตุผล ตอบคำถามจากการอ่านงานเขียนประเภทต่าง ๆ ภายในเวลาที่กำหนด อ่านเรื่องต่าง ๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก ย่อความและรายงาน สังเคราะห์ความรู้จากการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆมาพัฒนาตน พัฒนาการเรียน และพัฒนาความรู้ทางอาชีพ มีมารยาทในการอ่าน เขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 

  1. ท 32101

รายวิชาพื้นฐาน             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5             ภาคเรียนที่ 1       เวลา  40  ชั่วโมง           จำนวน   1   หน่วยกิต

..........................................................................................................................................................................


    

ท 31101  

รายวิชาพื้นฐาน        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที4   ภาคเรียนที่ 1     เวลา  40  ชั่วโมง         จำนวน   1   หน่วยกิต

              ศึกษาทักษะการฟัง  การดู  และการอ่านออกเสียงร้อยแก้วประเภทบทความ  นวนิยาย  ความเรียง 
 การอ่านออกเสียงร้อยกรองประเภทโคลง  ฉันท์  กาพย์  กลอน  อย่างมีวิจารณญาณ  รายวิชาพื้นฐาน
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โดยใช้เวลาเรียน ระดับชั้นละ 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต


อ 22101  รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 60 ชั่วโมง จำนวน  1.5  หน่วยกิต

มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด

1.1  .2/1- ม.2/4  ต1.2  .2/1-2/5 ต1.3 .2/1- ม.2/3 2.1 .2/1-ม.2/3  2.2  .2/1-ม.2/2 3.1 .2/1, 4.1  .2/1, 

 


รหัสวิชา อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
ภาคเรียนที่ 1 เวลา 40 คาบ จำนวน 1.0 หน่วยกิต

รหัสวิชา อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
ภาคเรียนที่ 1 เวลา 40 คาบ จำนวน 1.0 หน่วยกิต
รหัสตัวชี้วัด ต 1.1 ม. 4 -6/1 - ม. 4 -6/4 ต 1.2 ม. 4 -6/1 - ม.4 -6/5 ต 1.3 ม. 4 -6/1 - ม.4 -6/3
 ต 2.1 ม.4 -6/1 - ม.4 -6/3 ต 2.2 ม.4 -6/1 - ม.4 -6/2 ต 3.1 ม. 4 -6/1 ต 4.1 ม. 4 -6/1 ต 4.2 ม. 4 -6/1
รวมท้งัหมด 20 ตัวชี้วัด
สรุปคะแนนเต็ม 100 คะแนน ประกอบด้วย
คะแนนรวมหน่วย 60 คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน

รายวิชา  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน       รหัสวิชา อ 33101                
จำนวนหน่วยกิต 
1 หน่วยกิต  
จำนวนชั่วโมง/ภาคเรียน  40 
จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์  2 จำนวนชั่วโมงที่ขาดได้สูงสุด  8 ชั่วโมง
สาระที่เกี่ยวข้อง 
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
สาระที่ 2 ภาษาเพื่อวัฒนธรรม
สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
สาระที่ ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนโลก
สรุปคะแนนเต็ม 100 คะแนน ประกอบด้วย
คะแนนรวมหน่วย 60 คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน

ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง อ่านออกเสียงข้อความ ประโยค นิทาน บทร้อยกรองสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน เลือกหรือระบุสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรมและสถานการณ์ ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน พูดและเขียนแสดงความต้องการขอความช่วยเหลือและตอบรับการปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์  สิ่งแวดล้อม ใช้ภาษา  น้ำเสียง ท่าทางตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ  การใช้เครื่องหมายวรรคตอน การลำดับโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือจำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา

รหัสวิชา อ23101  ภาษาอังกฤษ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ภาคเรียนที่ 1

เวลา  60  ชั่วโมง  จำนวน    1.5   หน่วยกิต

รหัสตัวชี้วัด ต 1.1 ม.3/1, .3/2 , ม.3/3 , ม.3/4  ต 1.2 ม.3/1, ม.3/2 , ม.3/3,ม.3/4,ม.3/5 ต 1.3 ม.3/1, ม.3/2 , ม.3/3 

ต 2.1 ม.3/1, ม.3/2 , ม.3/3 ต 2.2ม.3/1 ม.3/2 ต 3.1 ม.3/1  ต 4.1 ม.3/1  ต 4.2 ม.3/1ม.3/2

รวมทั้งหมด    21  ตัวชี้วัด

สรุปคะแนนเต็ม 100 คะแนน ประกอบด้วย
คะแนนรวมหน่วย 40 คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค 30 คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

 


คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

ค22201                               คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3                              กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                        ภาคเรียนที่ 1                              เวลา  40  ชั่วโมง       จำนวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษาความหมายของเลขยกกำลัง สมบัติของเลขยกกำลัง การเขียนจำนวนในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ เอกนามพหุนาม การคูณและการหารพหุนาม เศษส่วนของพหุนาม อัตราส่วน ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ การประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ การประยุกต์ของการเลื่อนขนาน การประยุกต์ของการสะท้อน การประยุกต์ของ การหมุน เทสเซลเลชัน และการออกแบบโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับ
รูปสมมาตร

               โดยจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ศึกษา ค้นคว้า นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ควบคู่ไปกับคุณธรรมและจริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ การทำงานอย่างมีระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ พร้อมทั้งตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์


คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

ค21201                               คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1                              กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                        ภาคเรียนที่ 1                              เวลา  40  ชั่วโมง       จำนวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษารูปสามเหลี่ยม จุดข้างในและจุดข้างนอก แทนแกรม จำนวนเฉพาะ การหา ห.ร.ม. โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด การหาร้อยละในชีวิตประจำวัน การหาผลบวกของจำนวนที่เป็นลำดับ แบบรูปของจำนวน สัญลักษณ์แทนจำนวน ระบบตัวเลขฐานต่างๆ การเปลี่ยนฐานในระบบตัวเลข การคิดคำนวณ การแบ่งส่วนของเส้นตรง การสร้างมุมขนาดต่างๆ การสร้างรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานตามข้อกำหนด

               โดยจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ศึกษา ค้นคว้า นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ควบคู่ไปกับคุณธรรมและจริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ การทำงานอย่างมีระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ พร้อมทั้งตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์

 


คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

33201  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6      ภาคเรียนที่ 1       เวลา  60  ชั่วโมง       จำนวน 1.5 หน่วยกิต

                  

คำอธิบายรายวิชา

ค 33101   คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
ภาคเรียนที่
1     เวลา   40   ชั่วโมง  หน่วยกิต                                                                                                                                                             

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

3210คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3       กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5     ภาคเรียนที่ 1   เวลา  40  ชั่วโมง       จำนวน 1.0 หน่วยกิต


                                                              คำอธิบายรายวิชา

                  รหัสวิชา ค31101  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    ภาคเรียนที่ 1/63   เวลา  40  ชั่วโมง  จำนวน 1.0 หน่วยกิต

สำหรับภาคเรียนที่ 1 เราจะเรียนรู้ 2 หน่วยการเรียนรู้ คือ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องเซตและหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องตรรกศาสตร์เบื้องต้น

 ตัวชี้วัดคือ

สาระที่ 1 จำนวนและพีชคณิต

มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวนการดำเนินการของจำนวน ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการสมบัติของการดำเนินการและนำไปใช้

ตัวชี้วัด ค1.1ม.4/1. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเซตและตรรกศาสตร์เบื้องต้น ในการสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

ค23101  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ภาคเรียนที่ 1/63  เวลา  60  ชั่วโมง       จำนวน 1.5 หน่วยกิต

 ศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย ฝึกทักษะการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้

อสมการเชิงเส้นตัแปรเดียว อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การนำความรู้เกี่ยวกับการแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวไปใช้ในการแก้ปัญหา

การแยกตัวประกอบของพหุนาม การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่าสองสมการกำลังสองตัวแปรเดียว  สมการกำลังสองตัวแปรเดียว การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว การนำความรู้เกี่ยวกับการแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวไปใช้ในการแก้ปัญหความคล้าย รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน การนำความรู้เกี่ยวกับความคล้ายไปใช้ในการแก้ปัญหา
ฟังก์ชันกำลังสอง กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง การนำความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันกำลังสองไปใช้ในการแก้ปัญหา

สถิติ  ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ แผนภาพกล่อง การแปลความหมายผลลัพธ์ การนำสถิติไปใช้ในชีวิตจริง- จำนวนเต็ม จำนวนเต็ม การเปรียบเทียบจำนวนเต็ม การบวกจำนวนเต็ม  การลบจำนวนเต็ม  การคูณจำนวนเต็ม  การหารจำนวนเต็ม และสมบัติของการบวกและการคูณจำนวนเต็ม

- การสร้างทางเรขาคณิต รูปเรขาคณิตพื้นฐาน  การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช้การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต และการนำความรู้เกี่ยวกับการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตไปใช้ในชีวิต

- เลขยกกำลัง  ความหมายของเลขยกกำลัง  การเขียนแสดงจำนวนในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ 

และการคูณและหารเลขยกกำลังที่มีฐานเดียวและเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มรายวิชาพื้นฐาน
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โดยใช้เวลาเรียน ระดับชั้นละ 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต


คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

32201  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม                                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                           ภาคเรียนที่ 1                        เวลา  60  ชั่วโมง       จำนวน  1.5  หน่วยกิต

                   ศึกษา พร้อมทั้งฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในเนื้อหาของสาระ  ดังนี้

                ฟังก์ชันตรีโกณมิติ   ฟังก์ชันไซน์และโคไซน์  ฟังก์ชันตรีโกณมิติอื่นๆ  ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุมกราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ ฟังก์ชันตรีโกณมิติของผลบวกและผลต่างของจำนวนจริงหรือมุม  ตัวผกผันของฟังก์ชันตรีโกณมิติ   เอกลักษณ์และสมการตรีโกณมิติ    กฎของโคไซน์และกฎของไซน์  การหาระยะทางและความสูง

                เมทริกซ์    เมทริกซ์  ดีเทอร์มิเนนต์ของเมทริกซ์ขนาด ๒x๒  และ ๓x๓ เมทริกซ์ผกผัน  การหาคำตอบของระบบสมการเชิงเส้น

เวกเตอร์ในสามมิติ   เวกเตอร์และสมบัติของเวกเตอร์  ระบบพิกัดฉากสามมิติ  เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก  ผลคูณเชิงสเกลาร์  ผลคูณเชิงเวกเตอร์

                โดยการจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ อันได้แก่การแก้ปัญหา การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  การเชื่อมโยง  การให้เหตุผลและการคิดสร้างสรรค์

                   การใช้สื่อ  อุปกรณ์  เทคโนโลยี  และแหล่งข้อมูล  และนำประสบการณ์ตลอดจนทักษะและกระบวนการที่ได้ ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ  และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ  มีความรอบคอบและมีวิจารณญาณ

                   การวัดผลประเมินผล  ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและทักษะที่ต้องการวัด

 

ผลการเรียนรู้

    1.  เข้าใจฟังก์ชันตรีโกณมิติและลักษณะกราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติและนำไปใช้ในการแก้ปัญหา

    2.  แก้สมการตรีโกณมิติและนำไปใช้ในการแก้ปัญหา

    3.  ใช้กฎของโคไซน์และกฎของไซน์ในการแก้ปัญหา                                                                         

   4.  เข้าใจความหมาย  หาผลลัพธ์ของเมทริกซ์กับจำนวนจริง  การคูณระหว่างเมทริกซ์และหาเมทริกซ์สลับเปลี่ยน  หาดีเทอร์มิเนนต์ของเมทริกซ์   n x n  เมื่อ  เป็นจำนวนนับที่ไม่เกินสาม

   5.  หาเมทริกซ์ผกผันของเมทริกซ์    2 x 2

   6.  แก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้เมทริกซ์ผกผันและการดำเนินการตามแถว

   7.  หาผลลัพธ์ของการบวก  การลบเวกเตอร์  การคูณเวกเตอร์ด้วยสกลาร์  หาผลคูณเชิงสเกลาร์  และหาผลคูณเชิงเวกเตอร์ 

   8.  นำความรู้เกี่ยวกับเวกเตอร์ในสามมิติไปใช้แก้ปัญหา

 
รวมทั้งหมด  9  ผลการเรียนรู้


คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

31201  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม           กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4          ภาคเรียนที่ 1      เวลา  60  ชั่วโมง      จำนวน 1.5 หน่วยกิต

               ผลการเรียนรู้

    1. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเซต ในการสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์                             

      2. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับตรรกศาสตร์เบื้องต้น ในการสื่อสาร สื่อความหมาย และอ้างเหตุผล

    3. เข้าใจจำนวนจริง และใช้สมบัติของจำนวนจริงในการแก้ปัญหา

    4. แก้สมการและอสมการพหุนามตัวแปรเดียวดีกรีไม่เกินสี่ และนำไปใช้ในการแก้ปัญหา

    5. แก้สมการและอสมการเศษส่วนของพหุนามตัวแปรเดียว และนำไปใช้ในการแก้ปัญหา

    6. แก้สมการและอสมการค่าสัมบูรณ์ของพหุนามตัวแปรเดียว และนำไปใช้ในการแก้ปัญหา


คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

ค๒๑๑๐๑   คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๑       กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ ๑      เวลา  ๖๐  ชั่วโมง       จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต          

ตัวชี้วัด

ค ๑.๑  ม.๑/๑     

ค ๑.๑  ม.๑/๒     
ค ๑.๓  ม.๑/๑     
ค ๒.๒ ม.๑/๒    

รวมทั้งหมด ๔ ตัวชี้วัดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต คำอธิบายรายวิชา ศึกษาเกี่ยวกับ ความหมาย ความสำคัญของหน้าที่และบทบาทของตนเองที่มีต่อสมาชิกในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน การขยายพันธุ์พืช การติดตั้ง ประกอบอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ สิ่งอำนวยความสะดวก ในบ้านและโรงเรียน การประดิษฐ์ของใช้ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย การดำเนินการทางธุรกิจ จุดมุ่งหมาย ประเภท รูปแบบของธุรกิจ ปฏิบัติเกี่ยวกับ หน้าที่และบทบาทของตนเองที่มีต่อสมาชิกในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน การขยายพันธุ์พืช การติดตั้ง การประกอบอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ สิ่งอำนวยความสะดวก ในบ้านและโรงเรียน การประดิษฐ์ของใช้ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย การดำเนินการทางธุรกิจ จุดมุ่งหมาย ประเภท รูปแบบของธุรกิจ

คำอธิบายรายวิชา    รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                     รหัสวิชา ง 33101

เวลา  20 ชั่วโมง                          จำนวน  0.5 หน่วยกิต

          ศึกษา วิเคราะห์ ทักษะกระบวนการทำงาน กระบวนการแก้ปัญหาในการทำงานร่วมกันตามกระบวนการ ขั้นตอนในการประดิษฐ์ของใช้ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย การประกอบติดตั้ง และซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้าน ใช้ทักษะแสวงหาความรู้เพื่อการเลี้ยงสัตว์ จัดการผลผลิตทางการเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

            ศึกษา วิเคราะห์การออกแบบเทคโนโลยีเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ตามกระบวนการเทคโนโลยี โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่างสองมิติ ใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่เหมาะสมกับลักษณะและประเภทของการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ เข้าใจกระบวนการทางธุรกิจและแนวทางเข้าสู่อาชีพ โดยเลือกและใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสมกับอาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม   และค่านิยมที่ดีต่อการประกอบอาชีพ

        

คำอธิบายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นม.4

รหัสวิชา ง 31101:  การงานพื้นฐานอาชีพ     กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4                       จำนวน  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน                         จำนวน        1       หน่วยกิต


ศึกษา วิเคราะห์ตัวอักษร เสียงตัวอักษรและสระ การสะกดคำ และประโยคหลักการอ่านออก เสียงคำ กลุ่มคำ คำสั่งและคำขอร้องที่ใช้ในห้องเรียน บทสนทนา หรือนิทานที่มีภาพประกอบ ประโยค คำถามและคำตอบ บทสนทนา ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของ ภาษา คำศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลสำคัญของเจ้าของภาษา ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย คำศัพท์ที่ เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น การใช้ภาษาในการฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นใน ห้องเรียน การใช้ภาษาต่างประเทศในการรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว จากสื่อต่างๆ โดยใช้กระบวนการทางภาษา มาปฏิบัติ ได้แก่ การฟัง การพูดโต้ตอบและทำท่าประกอบ การ อ่านออกเสียง การระบุตัวอักษร เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร การคิดการใช้เทคโนโลยี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นใน การทำงาน มีเจคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ


รายวิชาพื้นฐาน
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โดยใช้เวลาเรียน ระดับชั้นละ 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต